adatvédelmi tájékoztató

1. Bevezetés

A dm Kft. (a továbbiakban "dm", "Adatkezelő" vagy "mi"), mint adatkezelő magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen dokumentum tartalmát. Kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen szabályzatban és a hatályos jogszabályokban meghatározott elvárásoknak.

Elérhetőségeink:
Cím: 2046 Törökbálint, DEPO Pf. 4.,
Cégjegyzékszám: 13-09-078006
Nyilvántartó bíróság: Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága
Adószám: 11181530-2-44
E-mail: info@dm.hu, adatvedelem@dm.hu,
Telefon: +36- 80- 368-386
Web: szepsegsztorik.dm.hu / www.dm.hu


2. Milyen adatkezelésre vonatkozik a jelen tájékoztató?
A jelen tájékoztató a szepsegsztorik.dm.hu weboldallal (a továbbiakban: "Weboldal") kapcsolatos személyes adatok kezelésére vonatkozik (a továbbiakban "Adatkezelés" vagy "Adatkezelések"). Jelen tájékoztató célja, hogy általános áttekintést nyújtsunk arról, hogy milyen célokra és hogyan kezeljük az személyes adataidat.


3. Miért fontos az adatvédelem?
A Weboldal működtetéséhez elengedhetetlen a személyes adatok kezelése. Javasoljuk, hogy figyelmesen olvasd el a jelen tájékoztatót azért, hogy a személyes adataid kezelésével kapcsolatos minden ténnyel és információval tisztában legyél. A személyes adatok megadása (és a hozzájárulás) önkéntes.
A dm számára kiemelten fontos az adatvédelem, ennélfogva megteszünk minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, amelyek a személyes adatok biztonságát garantálják.
A személyes adatokat a mindenkor irányadó európai és magyar jogszabályoknak (a továbbiakban: "Irányadó Jogszabályok") megfelelően kezeljük. Ezek különösen az alábbiak:

a) az Európai Parlament és a Tanács 95/46/EK irányelve a személyes adatok kezelése vonatkozásában az egyének védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról ("Adatvédelmi Irányelv"), amely 2018. május 24-éig alkalmazandó;

b) az Európai Parlament és a Tanács a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679 rendelet (általános adatvédelmi rendelet, a továbbiakban: "GDPR"), amely 2018. május 25-étől alkalmazandó;

c) az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény ("Infotv.").


A fent említett jogszabályok bármilyen módosulása esetén a mindenkor hatályos változatuk az irányadó. Abban az esetben, ha ezen jogszabályok bármelyikét másik jogszabály váltja fel, akkor utóbbi jogszabály rendelkezései irányadóak.


4. Milyen személyes adatokat kezelünk vagy dolgozunk fel, milyen célra és mennyi ideig?

Személyes adatai természetes személyeknek vannak. Személyes adat minden azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ. Személyes adat például a név, a telefonszám, az email-cím.
A Weboldallal kapcsolatban adatkezelőként kezeljük a személyes adatokat, az alábbi célokra:

1. Cél röviden: tartalomszolgáltatás.

Cél részletesen: a vásárlók részére reális képek adása a dm-ről, a dm-ben kapható termékekről a független vagy szponzorált tartalmat író bloggerek/vloggerek (továbbiakban: blogger/vlogger) által megküldött tartalom alapján, a blogger/vlogger által írt tartalomnak a Weboldalon való megjelentetése/nyilvánosságra hozatala, dm-ben árusított termékeivel kapcsolatban blogger/vlogger tartalmak összegyűjtése egy weboldalra. E célra szükséges a személyes adatok kezelése.
Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása.
A kezelt adatok köre: a blogger/vlogger neve, e-mail címe, fotója (amennyiben megadja), blogger/vlogger saját weboldalának linkje (amennyiben megadja), az oldal követőinek a száma (amennyiben megadja).
A személyes adatok kezelésének időtartama: visszavonásig, illetve addig, amíg a Weboldal üzemel.
Kinek adjuk át a személyes adatokat: a személyes adatokat harmadik személynek nem adjuk át, kivéve, ha az jogszabályi kötelezettségen alapul.
Veszünk-e igénybe adatfeldolgozót: igen, az sxm-Network Kft.-ét (lásd lenti 5. pont).
Végzünk-e automatizált döntéshozatalt vagy profilalkotást: nem.

2. Cél röviden: hírlevelek küldése.

Cél részletesen: bloggerek/vloggerek részére hírlevelek küldése a várható új termékekről, újdonságokról, eseményekről, meghívó küldése meghatározott eseményekre - eseti jelleggel.
Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása.
A kezelt adatok köre: a blogger/vlogger neve, e-mail címe.
A személyes adatok kezelésének időtartama: visszavonásig, illetve addig, amíg a Weboldal üzemel.
Kinek adjuk át a személyes adatokat: a személyes adatokat harmadik személynek nem adjuk át, kivéve, ha az jogszabályi kötelezettségen alapul.
Veszünk-e igénybe adatfeldolgozót: igen, az sxm-Network Kft.-ét (lásd lenti 5. pont).
Végzünk-e automatizált döntéshozatalt vagy profilalkotást: nem.


5. Milyen adatfeldolgozókat veszünk igénybe?

Az adatfeldolgozó által nyújtott szolgáltatás: Adattárolás
Az adatfeldolgozó neve és címe: sxm-Network Kft. (székhely: 2636 Tésa, Petőfi utca 16., cégjegyzékszám: 13-09-144010, adószám: 23127584213)
Az adatfeldolgozó adatkezelési tájékoztatója: sxm-Network Kft. adatvédelmi tájékoztató


A Weboldal cookie-kat használ. Ezek segítségével anonim statisztikai információkat gyűjtünk a weboldal funkcionalitásának és teljesítményének növelése érdekében.


6. Milyen jogok állnak a rendelkezésedre?

Jogosult vagy arra, hogy az általunk kezelt személyes adatok tekintetében

a) a személyes adatokhoz hozzáférj;
b) a személyes adatok helyesbítését kérd;
c) a személyes adatok törlését kérd;
d) a személyes adatok kezelésének korlátozását kérd;
e) tiltakozz a személyes adatai kezelése ellen;
f) a személyes adatokat megkapd és azokat egy másik adatkezelőnek továbbítsd (adathordozhatósághoz való jog), amennyiben ennek jogszabályi feltételei fennállnak;
g) amennyiben a személyes adatokat hozzájárulás alapján kezeljük, akkor a hozzájárulást bármikor visszavonhatod;

A kérelmed nyomán hozott intézkedésekről indokolatlan késedelem nélkül, de általában a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatunk (a GDPR alkalmazásáig, azaz 2018. május 25-éig ez a határidő 25 naptári nap). Ha elektronikus úton nyújtottad be a kérelmet, a tájékoztatást elektronikusan adjuk meg kivéve, ha ezt kifejezetten másként kéred. Amennyiben a fenti időtartamon belül nem teszünk intézkedéseket a kérelmed nyomán, akkor késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül (a GDPR alkalmazásáig, azaz 2018. május 25-éig ez a határidő 25 naptári nap) tájékoztatunk az intézkedés elmaradásának okairól. Amennyiben nem értesz egyet a válaszunkkal vagy intézkedésünkkel, akkor jogorvoslati lehetőségek állnak rendelkezésedre (lásd lenti 7. pont).

Minden olyan címzettet tájékoztatunk a helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közöltük, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. A kérésedre tájékoztatunk e címzettekről.

Az egyes érintetti jogokra vonatkozó részletes információk:

Ad a) Az érintett hozzáférési joga
Jogosult vagy arra, hogy a dm-től visszajelzést kapj arra vonatkozóan, hogy személyes adataidnak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult vagy arra, hogy a személyes adatokhoz hozzáférést kapj, valamint a tájékoztatást kapj a kezelésükkel kapcsolatos körülményekről. A kért tájékoztatás többek között a következő adatokra terjedhet ki: az adatkezelés céljai; a személyes adatok kategóriái; azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat a dm közölte vagy közölni fogja; a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama; valamint amennyiben az adatokat nem Tőled gyűjtöttük, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információ.

Ad b) Helyesbítés
Jogosult vagy arra, hogy kérésedre indokolatlan késedelem nélkül helyesbítsük a rád vonatkozó pontatlan személyes adatokat, továbbá kérheted a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.

Ad c) A törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”)
Kérésedre indokolatlan késedelem nélkül töröljük a rád vonatkozó személyes adatokat, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

a) a személyes adatokra már nincs szükség;
b) az adatkezelés alapját képező hozzájárulás visszavonásra került, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
c) tiltakozol az adatkezelés ellen és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;
d) a személyes adatokat jogellenesen kezeltük;
e) a személyes adatokat az Irányadó Jogszabályok, vagy bíróság vagy hatóság döntése alapján törölni kell.
A személyes adatok törlését jogszerűen tagadhatjuk meg az Irányadó Jogszabályokban meghatározott esetekben, így különösen akkor, ha azok kezelése jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez szükséges.

Ad d) Az adatkezelés korlátozásához való jog
Kérheted, hogy korlátozzuk az adatkezelést, amennyiben az alábbiak valamelyike teljesül:
a) vitatod a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy ellenőrizzük a személyes adatok pontosságát;
b) az adatkezelés jogellenes, és ellenzed az adatok törlését, és ehelyett kéred azok felhasználásának korlátozását;
c) már nincs szükségünk a személyes adatokra adatkezelés céljából, de igényled azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
d) a személyes adatok kezelése jogos érdek alapján kerül sor és tiltakoztál az adatkezelés ellen: ebben az esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy a mi vagy más jogos indokai elsőbbséget élveznek-e a Te jogos indokaiddal szemben.
Az adatkezelés korlátozása esetén az korlátozással érintett személyes adatokat a tárolás kivételével csak a Te hozzájárulásoddal, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni. A korlátozás feloldásáról előzetesen tájékoztatunk.

Ad e) A tiltakozáshoz való jog
Jogosult vagy arra, hogy a saját helyzeteddel kapcsolatos okokból bármikor tiltakozz személyes adatainak jogos érdeken alapuló kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. Ebben az esetben a személyes adatok további kezelésére nem kerülhet sor, kivéve, ha az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érdekeiddel, jogaiddal és szabadságaiddal szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak. Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, jogosult vagy arra, hogy bármikor tiltakozz rád vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik. Ilyen esetekben a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők. (Ez a bekezdés a GDPR hatályba lépését, azaz 2018. május 25-ét követően alkalmazandó.)

Ad f) Az adathordozhatósághoz való jog
Amennyiben ez mások jogait és szabadságait nem sérti, jogosult vagy arra, hogy személyes adataid tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapd, továbbá kérheted azt, hogy ezeket az adatokat közvetlenül továbbítsuk egy másik adatkezelő részére. Mindkét esetben az adathordozhatóság feltételei az alábbiak, hogy egyfelől az Adatkezelés hozzájáruláson vagy szerződésen alapul, másfelől az adatkezelés automatizált módon történik.

Ad g) A hozzájárulás visszavonásához való jog
Amennyiben az Adatkezelés jogalapja hozzájárulás, akkor ez bármely időpontban visszavonható, ez azonban nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott Adatkezelés jogszerűségét.


7. Milyen jogorvoslati lehetőségek állnak a rendelkezésére?
Amennyiben nem értesz egyet a megkeresésedre adott válaszunkkal vagy intézkedésünkkel, vagy úgy gondolod, hogy jogaid sérelmet szenvedtek, akkor panasszal élhetsz a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c; telefon: +36-1-391-1400; fax: +36-1-391-1410, levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5., honlap: www.naih.hu; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu) vagy bírósághoz fordulhatsz.


8. Egyéb tudnivalók
Amennyiben bármilyen személyes adatok védelmével kapcsolatos kérdésed merülne fel, akkor a fenti 1. pontban található elérhetőségeken, különösen pedig az info@dm.hu e-mail címen állunk rendelkezésedre.
Bizonyos időszakonként felülvizsgáljuk és módosítjuk a jelen tájékoztatót. Ebben az esetben módosított tájékoztatóról értesítünk.
A közösségi hálózatokon (pl. Facebook) történő adatkezelésekre ezen hálózatok saját adatkezelési tájékoztatója vonatkozik. Ezen adatkezelésekre nincs ráhatásunk.

2018. március 09.